Web
Analytics

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en de Online Etalage.

1. Aanmelden
Aanmelden voor een plekje op de Online Etalage dient te gebeuren via het aanmeldformulier op de website. Door je aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

De Online Etalage bepaalt of jouw bedrijf een plaats krijgt op de website. Zodra jouw bedrijf online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en).
Voor een vermelding op de Online Etalage zijn de tarieven afhankelijk van je abonnement. Deze tarieven zijn te vinden op de website. De aangegeven bedragen zijn excl. btw.

Het totaalbedrag wordt vanaf het moment dat jouw bedrijf online komt vooruit gefactureerd voor een heel jaar. Deze kosten zijn inclusief twee maal per jaar laten wijzigen van je beeldmateriaal en tekst. Je ontvangt na definitieve aanmelding een overzicht van jouw abonnementsvoorwaarden per mail.

Nadat je je hebt aangemeld wordt jouw bedrijf bekeken en ‘gecheckt’. Als wij vinden dat jouw bedrijf past binnen het concept van de Online Etalage krijg je hier per email bericht van.
Na aanlevering van het benodigde tekst- en beeldmateriaal en het betalen van de factuur wordt jouw bedrijf voor de in de factuur genoemde datum online geplaatst. Mochten er onjuistheden staan in deze vermelding, dan corrigeren wij dat uiteraard.

2. Extra opties

Nadat jouw bedrijf is vermeld op de Online Etalage kan je gebruik maken van alle extra (betaalde en gratis) opties die geboden worden door de Online Etalage. Op al deze opties zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Een extra optie schaf je aan door een mail te sturen naar mail@deonlineetalage.nl. Na goedkeuring van je aanvraag wordt de afgenomen dienst vooruit gefactureerd en ingepland. Tarieven van de extra opties staan vermeld op de website. De Online Etalage geeft duidelijk aan wanneer de extra optie ingepland wordt. Omdat dit om gepersonaliseerde diensten gaat verschilt dit per unieke aanvraag. De Online Etalage heeft het recht bij nader inzien de planning aan te passen. Hiervan ontvang je uiteraard bericht.

Bovenstaande is van toepassing op de volgende opties:

2.1 Facebook Verkoop

 • Elke aanvraag voor een verkoopproduct wordt individueel beoordeeld en daarna wel of niet goedgekeurd door de Online Etalage.
 • Je dient zelf een correcte productomschrijving en afbeelding(en) aan te leveren. Onvolledige items worden niet geplaatst.
 • Voor welk bedrag het item aangeboden wordt door jou bepaald. De Online Etalage is niet aansprakelijk voor eventueel geleden verlies. Door mee te doen aan de verkoop ga je hiermee akkoord. De duur van de verkoop wordt bepaald door de Online Etalage.
 • De aankopen van items worden door de klant bij jouw eigen shop gedaan.
 • Aankopen worden binnen 72 uur na beëindiging van de verkoop door jou verzonden naar de klant (tenzij het om gepersonaliseerde producten gaat)
 • Jij bent volledig verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit, deugdelijke producten/diensten en service richting de klant.
 • Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan wordt, is de Online Etalage gerechtigd jouw bedrijf uit te sluiten van mededinging met betrekking tot de facebook verkoop.
 • de Online Etalage is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het door jou geveilde product/dienst. Evenmin is de Online Etalage aansprakelijk voor de afhandeling van de gehele bestelling en alle relevante zaken die daarop betrekking hebben.

2.2 Prikbord Optie

 • Jij bepaalt de boodschap op je prikbord bericht. De Online Etalage bepaalt de lay-out.
 • Je dient zelf een correcte tekst/kortingscode of productomschrijving en/of afbeelding(en) aan te leveren.
 • Onvolledige aanvragen worden niet geplaatst.
 • Jij bent volledig verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit, deugdelijke producten/diensten en service richting de klant.

2.3 Product/Dienst review

 • Plaatsing is gegarandeerd, mits het product/de dienst past binnen de visie en het concept van de Online Etalage. De Online Etalage is dan ook altijd gerechtigd het item te weigeren als zij vinden dat het geen toegevoegde waarde heeft voor het merk en de website van de Online Etalage.
 • Een positieve review kan niet gekocht dan wel afgedwongen worden. De Online Etalage behoud zich het recht voor om een eerlijke review op te maken. Inzage voor plaatsing is mogelijk op verzoek van de aanvrager.
 • Diensten/Producten die beschikbaar worden gesteld voor reviews worden verzonden/geregeld op kosten van de aanvrager. Het product/de dienst wordt na gebruik niet geretourneerd.

2.4 Shop/Blog review

 • Vooraf inzage in de blog is mogelijk op verzoek van de aanvrager. Bij – geen akkoord- wordt de blog niet geplaatst. Gemaakte kosten worden echter niet vergoed. De Online Etalage doet haar uiterste best een goede, degelijke en aantrekkelijke blog te schrijven.
 • Een website review kan slechts éénmaal per 3 maanden worden aangevraagd per bedrijf. Dit om de berichten en nieuwsitems uniek en aantrekkelijk te houden.
 • Je dient zelf de correcte link(s) te vermelden bij je aanvraag. Onvolledige aanvragen worden niet geplaatst.

2.5 A Leuke Blogs

 • De Online Etalage maakt geen gebruik van dubbele content. De blog die jij aandraagt voor de Online Etalage dient dan ook enkel op de website van de Online Etalage geplaatst te worden.
 • Een bestaande blog promoten kan ook, mits de aanvrager daar de rechten voor heeft. In dat geval plaatst de Online Etalage een intro met rechtstreekse links naar de desbetreffende pagina waar jouw originele blogpost staat.
 • De geschreven blog dient voor plaatsing te worden goedgekeurd. Als de inhoud in strijd is met de visie en/of uitstraling van de Online Etalage kan gevraagd worden de blog aan te passen, dan wel een alternatieve blog aan te melden.

2.6 Winactie

 • Abonnees kunnen deze optie gratis en vrijblijvend aanvragen. (maximaal 2 x per jaar)
 • Plaatsing gegarandeerd, mits het product/de dienst past binnen de visie en het concept van de Online Etalage. de Online Etalage is dan ook altijd gerechtigd het item te weigeren als zij vinden dat het geen toegevoegde waarde heeft voor het merk en de website van de Online Etalage.
 • De Online Etalage heeft het recht de win-actie in te plannen wanneer zij achten dat dat het beste moment is. Uiteraard wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.
 • De aanvrager draagt zelf zorg voor een correcte afhandeling voor het verzenden van de gewonnen producten en dergelijke.

Als aan bovenstaande voorwaarden niet, of deels niet voldaan wordt, heeft de Online Etalage het recht de aanvraag te annuleren, te weigeren dan wel de aanvrager uit te sluiten van verdere deelname aan aanvragen van extra opties.

Afmelden

Het afgesloten abonnement geldt voor een heel jaar. Je ontvangt een mail voor het einde van dat jaar of je wilt verlengen. Wij verlengen jouw abonnement niet automatisch. Krijgen we geen antwoord op de mail dan wordt jouw bedrijf per einde contract datum verwijderd van de Online Etalage.

Betaling

De Online Etalage stuurt een factuur per email. De contributie voor je abonnement wordt een jaar vooruit gefactureerd. Nadat jouw betaling ontvangen is wordt jouw bedrijf online geplaatst. De vermelding op www.deonlineetalage.nl geldt voor de duur van één jaar.  Na dat jaar vervalt je abonnement automatisch. Vóór het verstrijken van het contributie jaar, kun je aangeven of je  wederom een abonnement voor een nieuwe periode van één jaar wenst aan te gaan. Uiteraard ontvang je hiervoor tijdig een reminder van de Online Etalage.
Betalingen dienen plaats te vinden voor de op de factuur aangegeven datum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Online Etalage nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke. Bij uitblijven van tijdige betaling zal de Online Etalage jouw bedrijf verwijderen van de website. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Voor de afname van extra opties buiten je abonnement gelden dezelfde betaalvoorwaarden; facturatie geschiedt voorafgaand aan gebruikmaking van de optie en dient uiterlijk op de datum welke op de factuur staat betaald te zijn.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 • Door je aan te melden bij de Online Etalage ga je ermee akkoord dat de Online Etalage afbeeldingen, foto’s, quotes en tekst(gedeelten) van jouw website/webshop/blog gebruikt ter promotie van jouw merk. De Online Etalage vermeld altijd duidelijk de bron.
 • Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van de Online Etalage berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en ook het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website van de Online Etalage is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website van de Online Etalage is verboden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de Online Etalage.
 • De Online Etalage is niet aansprakelijk voor schade dan wel boetes, van welke aard ook, ontstaan doordat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij. Als de Online Etalage onbedoeld toch ongeoorloofd gebruik maakt/ heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij en deze andere partij is hier niet mee akkoord, dan kan daarvoor contact worden opgenomen met de Online Etalage en zullen wij dit uitzoeken met het betreffende bedrijf dat een contract heeft bij de Online Etalage.

Aansprakelijkheid

de Online Etalage is niet aansprakelijk voor:
1. Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in het door jou verstrekte (tekst- en beeld- ) materiaal.
2. Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.
3. De gegevens op jouw eigen website en social media
4. Defecten of onvolkomenheden aan door jou geleverde producten/diensten aan derden.
5. Miscommunicatie, geschillen of problemen tussen jou en derden naar aanleiding van de veiling of win-actie.

De Online Etalage is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan hen toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de Online Etalage aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met de abonnee welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van de Online Etalage voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Ontbinding Abonnement
De Online Etalage is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet realistisch is.
Als de Online Etalage de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Als de Online Etalage tot opschorting of ontbinding overgaat, zijn zij niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
Indien je je verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is de Online Etalage gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van hun kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

Overmacht
De Online Etalage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jouw bedrijf indien de Online Etalage daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Online Etalage geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Online Etalage niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. De Online Etalage kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn de Online Etalage en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Overige bepalingen
Partijen dienen feiten, overeenkomsten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Bloggers, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en overeenkomst afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Abonnee geeft met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden de Online Etalage permissie willekeurige afbeeldingen/producten/blogs te kopiëren van de website van de abonnee, deze te gebruiken voor informatieve en promotionele doeleinden uitsluitend op de www.deonlineetalage.nl en de social media pages van de Online Etalage, daarbij gebruikmakend van duidelijke linkvermelding.

Identiteit de Online Etalage
Elke Manders
Telefoonnummer:
E-mailadres: mail@deonlineetalage.nl
KvK-nummer: 71972668
Btw-identificatienummer: NL148860874B01
IBAN: NL53 KNAB 0257 4716 77 ten name van de Online Etalage te Esch

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 26-06-2018